Att bo i Brf

I en bostadsrättsförening äger, ansvarar och förvaltar medlemmarna tillsammans föreningens fastigheter och tillgångar. Var och en ansvarar för sin lägenhet, men också för fastigheten och utemiljön. Som medlem i föreningen har man insyn i föreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen genom årsredovisningen.

En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan drivs till självkostnad. Föreningens kostnader och utgifter delas av föreningsmedlemmarna och betalas som boendekostnad (månadsavgift). Som medlem har man möjlighet att påverka regler för boendet och bostandard genom att t.ex. begära att en viss fråga diskuteras på ett styrelsemöte eller genom att skriva en motion som tas upp på föreningsstämman.

En gång om året (april/maj) hålls en föreningsstämma och då är du som medlem med och väljer styrelse och revisorer bland medlemmarna. Har du intresse av att arbeta i bostadsrättsföreningen kan du bli invald i styrelsen, kontakta i så fall valberedningen. Som medlem kan du, som beskrevs ovan, lämna motioner till årstämman. Dessa ska, för att kunna tas upp vid kommande årsstämma, vara inlämnade till styrelsen senast vid mars månads utgång, men gärna tidigare.

Under året sköts det löpande arbetet inom föreningen av styrelsen, som ansvarar för den tekniska driften samt den ekonomiska förvaltningen av föreningen.

Huvudreglerna för föreningen, medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna. Bostadsrättslagen, föreningens stadgar och medlemsmötesbeslut är vad en medlem i föreningen förbinder sig att följa.